World Map
English
Collector's favorite items can not deny the omega watches importance of the first impression, no matter how sophisticated the movement of a watch, the technology is complex, the process of how sophisticated, the replica rolex watches first concern is its shape design.
آریاپرس
شرکت الوان ثابت ثبات خصوصیات رنگرزی
شستشو
شماره نمونه رنگ آریاپرس
١ FLUO.Yellow 10GF 200% FLUO.Yellow 10GF Y-82 ٢ ٪ ٥-٤ ٥ ٥-٤ ٤ ٤ ٥-٤ ٥ ٤ بسیار مناسب بسیار مناسب نامناسب بسیار مناسب نامناسب نامناسب ٧-٣ SE
٢ Yellow 3GE 200% Yellow 3GE 200% Y-54 ٦٧٠ ٪ ٧ ٤ ٥ ٤ ٥-٤ ٥ ٥-٤ ٥ بسیار مناسب مناسب تقریباً مناسب نامناسب مناسب ٩-٢ E
٣ Yellow GFS Yellow GFS Y-79 ٢ ٪ ٧-٦ ٥-٤ ٥ ٥-٤ ٥-٤ ٥ ٥-٤ ٥-٤ بسیار مناسب بسیار مناسب مناسب بسیار مناسب بسیار مناسب تقریباً مناسب ٧-٢ S
٤ Yellow 4GNL 200% Yellow 4GNL 200% Y-211 ١ ٪ ٧ ٤ ٥-٤ ٥-٤ ٥-٤ ٥-٤ ٥ ٥ بسیار مناسب مناسب بسیار مناسب تقریباً مناسب نامناسب تقریباً مناسب ٧-٣ SE
٥ G-Yellow RL G-Yellow RL - ٢ ٪ ٧-٦ ٤ ٥-٤ ٥-٤ ٥-٤ ٥-٤ ٥-٤ ٥-٤ بسیار مناسب نامناسب بسیار مناسب نامناسب نامناسب مناسب ٧-٣ SE
٦ Orange 3RL 200% Orange 3RL 200% O-25 ٢ ٪ ٦ ٤ ٥ ٤ ٥-٤ ٥-٤ ٥ ٥-٤ بسیار مناسب تقریباً مناسب نامناسب نامناسب نامناسب بسیار مناسب ٩-٢ SE
٧ Scarlet GSL 200% Scarlet GSL 200% R-153 ٢ ٪ ٦ ٥-٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥-٤ ٥ بسیار مناسب مناسب مناسب بسیار مناسب بسیار مناسب تقریباً مناسب ١٠-٢ SE
٨ FLUO.Red 2GL FLUO.Red 2GL R-362 ٥١ ٪ ٥-٤ ٥-٤ ٥ ٥-٤ ٥-٤ ٥-٤ ٤ ٤ بسیار مناسب بسیار مناسب نامناسب بسیار مناسب نامناسب نامناسب ٧-٣ S
٩ Red FBL 200% Red FBL 200% R-60 ٥١ ٪ ٦ ٣ ٥ ٥-٤ ٥-٤ ٥ ٥-٤ ٥ بسیار مناسب تقریباً مناسب مناسب نامناسب نامناسب بسیار مناسب ٩-٢ E
١٠ Red TBLS 200% Red TBLS 200% R-92 ٢ ٪ ٦ ٥-٤ ٥ ٥-٤ ٥-٤ ٥ ٥-٤ ٥-٤ بسیار مناسب بسیار مناسب مناسب بسیار مناسب نامناسب نامناسب ٩-٢ SE
١١ Red BRLS 150% Red BRLS 150% R-167:1 ٢ ٪ ٧-٦ ٥ ٥ ٥-٤ ٥ ٥ ٤ ٥-٤ بسیار مناسب بسیار مناسب بسیار مناسب بسیار مناسب نامناسب نامناسب ٧-٣ S
١٢ Red FTS Red FTS R-177 ٢ ٪ ٦ ٥ ٥ ٥-٤ ٥-٤ ٥ ٥-٤ ٥ بسیار مناسب مناسب مناسب بسیار مناسب مناسب تقریباً مناسب ٨-٣ S
١٣ Red BS 200% Red BS 200% R-152 ٢ ٪ ٦ ٥-٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥-٤ ٥ بسیار مناسب بسیار مناسب مناسب بسیار مناسب بسیار مناسب تقریباً مناسب ٩-٢ SE
١٤ Rubine 3GLS 200% Rubine 3GLS 200% R-73 ٥١ ٪ ٦ ٥-٤ ٥ ٥-٤ ٤ ٥ ٥-٤ ٥-٤ بسیار مناسب مناسب مناسب مناسب بسیار مناسب مناسب ٨-٢ SE
١٥ Rubine S2GFL Rubine S2GFL R-167 ٢ ٪ ٧-٦ ٥ ٥ ٥-٤ ٥ ٥ ٤ ٥-٤ بسیار مناسب بسیار مناسب بسیار مناسب بسیار مناسب نامناسب نامناسب ٧-٣ S
١٦ Violet S3PL 200% Violet S3PL 200% V-63 ٢ ٪ ٦ ٥-٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥-٤ بسیار مناسب مناسب نامناسب مناسب بسیار مناسب مناسب ٧-٣ SE
١٧ Y - Brown HRLS 200% Y - Brown HRLS 200% O-29 ٢ ٪ ٦ ٥-٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥-٤ ٥ بسیار مناسب مناسب نامناسب مناسب نامناسب مناسب ٧-٣ SE
١٨ Red Brown 3R Red Brown 3R Br-1 ٢ ٪ ٦-٥ ٥ ٥ ٥-٤ ٥ ٥ ٤ ٥-٤ بسیار مناسب بسیار مناسب نامناسب بسیار مناسب تقریباً مناسب نامناسب ٨-٣ SE
١٩ Brown NR Brown NR - ٢٪ ٦-٥ ٥-٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥-٤ ٥ بسیار مناسب مناسب نامناسب مناسب تقریباً مناسب نامناسب ٧-٣ SE
٢٠ Brown 2BL Brown 2BL - ٢ ٪ ٦-٥ ٥-٤ ٥-٤ ٥-٤ ٥ ٥-٤ ٥-٤ ٥-٤ بسیار مناسب مناسب تقریباً مناسب نامناسب نامناسب مناسب ٧-٣ SE
٢١ TUR-Blue BG 200% TUR-Blue BG 200% B-60 ٢ ٪ ٧-٦ ٥-٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ بسیار مناسب بسیار مناسب مناسب بسیار مناسب نامناسب مناسب ٨-٣ S
٢٢ BLue EBL Blue EBL B-56 ٢ ٪ ٧-٦ ٤-٣ ٥-٤ ٥-٤ ٥-٤ ٥ ٥-٤ ٥-٤ بسیار مناسب تقریباً مناسب بسیار مناسب تقریباً مناسب نامناسب مناسب ٩-٢ E
٢٣ Blue BBLS 2005 Blue BBLS 2005 B-165 ٢ ٪ ٦ ٥-٤ ٥-٤ ٤ ٥-٤ ٥ ٥ ٥ بسیار مناسب بسیار مناسب نامناسب بسیار مناسب نامناسب تقریباً مناسب ٩-٣ S
٢٤ BLue 2RL BLue 2RL B-183:1 ٧١ ٪ ٦-٥ ٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥-٤ ٥-٤ بسیار مناسب مناسب مناسب مناسب نامناسب مناسب ٧-٣ SE
٢٥ BLue 2RLS BLue 2RLS B-79 ٧١ ٪ ٦ ٥-٤ ٥ ٥-٤ ٤ ٥ ٥-٤ ٥-٤ مناسب بسیار مناسب نامناسب بسیار مناسب نامناسب نامناسب ٧-٣ S
٢٦ Navy-Blue SGL 200% Navy-Blue SGL 200% - ٢ ٪ ٦-٥ ٥-٤ ٥ ٤ ٥-٤ ٥ ٥ ٥ بسیار مناسب بسیار مناسب نامناسب بسیار مناسب نامناسب نامناسب ٦-٣ S
٢٧ Navy-Blue EXSF 300% Navy-Blue EXSF 300% - ٢ ٪ ٦-٥ ٤ ٤ ٥ ٥-٤ ٥-٤ ٥-٤ ٥-٤ بسیار مناسب تقریباً مناسب نامناسب تقریباً مناسب نامناسب تقریباً مناسب ٩-٢ SE
٢٨ Black RD3G 300% Black RD3G 300% - ٤ ٪ ٦-٥ ٤ ٥ ٥-٤ ٥-٤ ٥ ٤ ٥-٤ بسیار مناسب مناسب نامناسب تقریباً مناسب نامناسب تقریباً مناسب ٩-٢ SE
٢٩ Black BNFS 200% Black BNFS 200% - ٤ ٪ ٦ ٥ ٥ ٥-٤ ٥-٤ ٥ ٥-٤ ٤ بسیار مناسب بسیار مناسب نامناسب بسیار مناسب نامناسب تقریباً مناسب ٧-٣ S
٣٠ Black CR 200% Black CR 200% - ٤ ٪ ٦-٥ ٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥-٤ ٥-٤ بسیار مناسب نامناسب مناسب نامناسب نامناسب بسیار مناسب ٨-٣ E
توجه:   بسیار مناسب بسیار مناسب   مناسب مناسب   تقریباً مناسب تقریباً مناسب   نامناسب نامناسب

رنگهای آریاپرس

رنگهای آریاپرس نه تنها می‌تواند جهت رنگرزی و چاپ پلی‌استر به کار رود بلکه جهت رنگرزی استات، تری‌استات، نایلون واکریلیک نیز به کار برده می‌شود. کارت رنگ دربر گیرنده اطلاعاتی در رابطه با خواص گوناگون و کاربردی رنگ‌ها است.

رنگهای آریا پرس را می‌توان به سه گروه ذکر شده در زیر تقسیم‌بندی کرد:

(E) نوع زیرصفر: رنگ‌هایی که خصوصیات یکنواختی عالی نشان می‌دهند و عموما" در رنگرزی دمای بالا و رنگرزی با کریر به کار می‌روند.
(SE) نوع دمای متوسط: رنگ‌هایی که ثبات بالایی نشان می‌دهند، خصوصا" ثبات نوری و تنها در فرآیند رنگرزی به کار می‌روند.
(S) نوع دمای بالا: رنگ‌هایی که ثبات تصعیدی بالایی نشان می‌دهند و می‌توانند در فرآیند عملیات حرارتی بعد از رنگرزی به کار روند مانند پلیسه کردن و تکمیل پرس دائمی وعموما" در رنگرزی دمای بالا، ترموزول و چاپ به کار می‌روند.

درنهایت، رنگ‌های ما جزء رنگ‌های دیسپرسی هستند که جهت الیاف مصنوعی شناخته شده‌‌اند، خصوصا" برای الیاف پلی‌استر.

روش‌های رنگرزی

١- رنگرزی در دمای بالا

A. رنگ   : o.w.f) ٪ x)
B. یکنواخت کننده   : g/l ١~٥٠
pH .C   : ٥~٥٤ (خصوصا" با اسید استیک g/l ٢٥٠ و استات سدیم g/l ١)
دما – زمان   : افزایش دما از C°٩٠ به C°١٣٠ در ٥٠-٣٠ دقیقه و رنگرزی در ٥٠-٣٠ دقیقه در C°١٣٠
نسبت حمام   ١:١٠~٣٠
شستشوی احیایی   : Hydroulfite cc. lg/l
    Be 40) NaOH) m/l ٢
    سطح فعال نانیونیک l g/l
    نسبت حلال ٣٠:١
    دما – زمان C°٨٥ x ١٠ دقیقه

روش رنگرزی


٢- رنگرزی با کریر

A. رنگ   : o.w.f) ٪ x)
B. کریر   : گروه متیل نفتالین g/l ٤
pH .C   : pH ٥~٥٤ (خصوصا" با اسید استیک g/l ٢٥٠ و استات سدیم l g/l)
دما – زمان   : افزایش دما از C°٥٠ به C°١٠٠ در ٣٠ دقیقه وماندن کالا در جوش به مدت ٩٠-٦٠ دقیقه
سلیر موارد   : مانند رنگرزی در دمای بالا

روش رنگرزی


٣- روش چاپ

مواد   : الیاف پلی استر    
خمیر چاپ   : رنگ دیسپرس   Xg
    آب   cc ٢٥٠
    غلظت دهنده (صمغ اقاقیا)   g ٥٥٠
    بازدارنده مهاجرت (کلرات سدیم)   g ٢
    اسید تارتاریک   g ٣
    توازن (آب یا غلظت‌دهنده)   y g
    جمع کل   g ١٠٠٠

برای چاپ برداشت، خمیر چاپ بالا با غلظت دهنده‌ احیایی زیر ترکیب می‌شود:

کاهش غلظت   : غلظت دهنده   g ٧٠٠
    آب   cc ٢٩٣
    بازدارنده احیائی   g ٤
    تارتاریک اسید   g ٣
    جمع کل   g ١٠٠٠

روش

چاپ ... خشک کردن ... بخاردهی تحت فشار (C°١٣٠ x دقیقه ٣٠) ... آبکشی ... شستشوی احیایی ... آبکشی ... خشک کردن

٤- رنگرزی به روش ترموزول

مواد   : الیاف پلی استر    
عمق رنگرزی   : x g/l    
بازدارنده مهاجرت   : سدیم آلیجینات   l g/l

روش

آماده سازی حمام آغشته‌سازی ... آغشته‌سازی ... فشردن (برداشت ٧٠-٦٠ ٪) ... خشک کردن متوسط (C°١١٠ x ثانیه ٦٠) ... ترموزول (C°٢٢٠~C°١٨٠ x ثانیه ٩٠) ... آبکشی ... شستشوی احیایی ... آبکشی ... خشک کردن

روش‌های تست خصوصیات فیزیکی

نوری   ISO 105/BO2
شستشو   ISO 105/CO3
سایشی   ISO 105/X12
تصعیدی   ISO 105/PO1
عرق بدن   ISO 105/E04
Another Masterpiece by Artfootprint Studios Validate XHTML 1.0 Validate CSS Level 2.1 Another Masterpiece by Artfootprint Studios
Today, Omega has announced some very exciting news in regard to how it will rolex replica certify the performance and accuracy of their timepieces with in-house produced movements. In short, Swiss Omega will continue to submit its chronometer designated movements to COSC Chronometer certification tests but, after casing up the COSC certified rolex replica sale movements, it will put these Co-Axial Master Chronometer watches through a series of in-house tests which received a comprehensive certification by the Swiss government controlled METAS agency. One major reason for this is that moving forward more and rolex replica sale more Omega watches will contain the company's Co-Axial Master Chronometer technology which includes both a unique type of escapement as well as anti-magnetic hublot replica uk properties. According to parent company Swatch Group, Omega is about to offer what rolex replica possibly is the most comprehensive and extensive way of certifying a rolex replica uk mechanical watch. Let's see what all this means in practice.